ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2023

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών 2022
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου ΔΡΟΜΕΑΣ 2022
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Έκθεση Αποδοχών 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου
Σχέδιο Αποφάσεων Γ.Σ.
Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης.06.2023
Βιογραφικό Ιωσηφίδης Σταύρος του Παντελή
Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 21/06/2022

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών 2021
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου ΔΡΟΜΕΑΣ 2021
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Έκθεση Αποδοχών 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου
Σχέδιο Αποφάσεων Γ.Σ. 

Τακτική Γενική Συνέλευση 12/07/2021

Ανακοίνωση Συγκρότησης ΔΣ 12-7-2021 και Επιτροπών 13-7-2021
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου ΔΡΟΜΕΑΣ 2020
Έκθεση Αποδοχών 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου
Πολιτική Αποδοχών 2021
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχετικά με την Tροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πολιτική Καταλληλότητας
Σχέδιο Αποφάσεων Γ.Σ.
Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2020

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Οδηγίες Τηλεδιάσκεψης Γ.Σ.
Σχέδιο Αποφάσεων Γ.Σ.
Σχέδιο Εναρμόνισης Καταστατικού
Εκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου
Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτική Γενική Συνέλευση 04/06/2019

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ.  
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 05/06/2018

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 30/05/2017

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07/03/2017

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Γ.Σ.

Ειδική Ενημέρωση

Έντυπο Εξουσιοδότησης 

 Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21/12/2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ειδική Ενημέρωση

Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ανακοίνωση μεταβολής οικονομικού ημερολογίου 2015
Πρόσκληση Γ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2014

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2013

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/03/2013

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Έκτακτης Γ.Σ.

Γενική Συνέλευση 26/06/2012

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Γ.Σ.
Έντυπο Εξουσιοδότησης

Γενική Συνέλευση 27/06/2011

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Γ.Σ.
Έντυπο Εξουσιοδότησης