ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007


Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, εφιστά την προσοχή των Μετόχων του και του επενδυτικού κοινού στις υποχρεώσεις ενημέρωσης που θεσπίζουν οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3556/2007 και της εκδοθείσας απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου εταιρίας , οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης.
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων. 
(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντύπου γνωστοποίησης ΤR1 (www.cmc.gov.gr), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον ίδιο τον υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του και του συνοδευτικού παραρτήματος. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.
Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

  • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το N. 3356/2007» Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παρακαλείται να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση για την αποστολή και λήψη των εντύπων καθώς και ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου. 
  • στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax με αριθμό:2321099270 (ή στο email:info@dromeas.gr). Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο νόμος 3556/2007, η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1.

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR1

ΝΟΜΟΣ 3556/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 1/434

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΑΡ. 33