ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξαμελές και απαρτίζεται από τους εξής:

  • Αθανάσιος Κων/νου Παπαπαναγιώτου, είναι Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Bologna, συνιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρίας, κάτοικος Σερρών, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  • Γρηγόριος Βασιλείου Ζαρωτιάδης είναι Οικονομολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johannes Kepler του Linz της Αυστρίας στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας, Αντιπρόεδρος , Μη εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Αθανασίου Παπαπαναγιώτου , Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Aachen, Εκτελεστικό μέλος 
  • Σταυρούλα Αναστασίου Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος
  • Σταύρος Παντελή Ιωσηφίδης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Αθανασίου Παναγιωτάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου