ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών (ΑΦΜ: 094104476), συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα από σας, όταν   τα παρέχετε σ’εμάς άμεσα (π.χ. αγορά προϊόντων μας) ή έμμεσα (πχ. με αγορά μετοχών μας)  ή/και από νόμιμα  προσβάσιμες πηγές. Τα δεδομένα αυτά είναι συνήθως το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από την εταιρία μας για νόμιμους λόγους, όπως: σε  περίπτωση συναλλαγών, (π.χ. έκδοση τιμολογίων, τήρηση φορολογικών στοιχείων κλπ.) ή  διαβίβαση των  στοιχείων σας για τους σκοπούς μια συναλλαγής ς (πχ. σε οδηγούς της εταιρεία μας ή σε μεταφορικές εταιρίες,  στο μέτρο και προκειμένου να καταστεί δυνατή  την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σας). Διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων  ενεδεχομένως να γίνεται   συμμόρφωση σε σχέση με εκτέλεση νομίμων υποχρεώσεών μας,(πχ. προς Εισαγγελικές Αρχές, προς ΧΑΑ, ΓΕΜΗ, Ε.Κ.  και γενικότερα για λόγους δημοσιότητας, που μας επιβάλλεται (π.χ.  υποβολή μετοχολογίου και η γνωστοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς)

Η εταιρία μας ΔΕΝ συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα ΟΥΤΕ  επεξεργάζεται  προσωπικά σας δεδομένα για  κατάρτιση προφίλ ή για  αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Πέραν των υπαλλήλων μας, που εκτελούν για λογαριασμό της εταιρίας μας  την ως άνω περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,  δεν υπάρχουν άλλοι αποδέκτες τους. Τα στοιχεία σας τηρούνται από την εταιρία μας κατ’ανώτατο όριο για είκοσι (20) έτη, εκτός εάν άς επιβάλλεται εκ του νόμου περισσότερος χρόνος τήρησης. .

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α)  Πέραν της ως άνω γενικής ενημέρωσης, μπορείτε να μας ζητήσετε ειδικότερη ενημέρωση (π.χ ποιά ακριβώς στοιχεία προσωπικών σας δεδομένων τηρούμε και επεξεργαζόμαστε).

β)  Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ)  Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού) όπως, επί παραδείγματι, την διακοπή αποστολής newsletter. Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, εάν θα αφορά σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας  σύμβασης.

δ)  Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορά δε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας  σύμβασης

ε)  Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης.

στ)  Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ)  Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην εταιρία μας (Βι.Πε. Σερρών, 621 00 Σέρρες) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dromeas@dromeas.gr.

Η εταιρεία μας  θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η εταιρία μας ουδεμία οικονική σας επιβάρυνση θα ζητήσει για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, εκτός εάν αυτή είναι  προδήλως αβάσιμη, υπερβολική ή επαναλαμβανόμενη.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στην ηλεκτρονική δ/νση www.dromeas.gr